Polityka Prywatności

Polityka Prywatności benriner.pl, która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku, mająca charakter informacyjny, ma zastosowanie do wszystkich użytkowników www.benriner.pl oraz odwiedzających www.benriner.pl, w zakresie w jakim przetwarzane są ich dane osobowe.

Definicje:

Dane Osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społecznątożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, zbieranych za pośrednictwiem www.benriner.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) jest Prodream, Jan Rapacki prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG, z siedzibą w Klaudynie, przy ul. Kurpińskiego 18/2, NIP 9840089403, adres poczty elektronicznej prodreamj@gmail.com, tel. 607992747

Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania Danych Osobowych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane

  dotyczą.

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane

  dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

  przetwarzane,

 • prawidłowe i aktualizowane w razie potrzeby,
 • przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez

  okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnych z prawem


  page1image22512page1image22672page1image22832page1image22992page1image23152page1image23312page1image23472

  przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocąodpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

  Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy (realizacji zamówienia), tj. założenia konta, złożenie

   zamówienia, wysyłki zamówionych towarów - przez czas trwania umowy,

  • wykonania obowiązków prawnych, tj. wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych przepisami prawa - przez czas istnienia obowiązku prawnego,
  • ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią sięroszczenia lub przez czas trwania postępowań. Nie możesz sprzeciwić sięprzetwarzaniu Danych Osobowych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  • newsletter - na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas zapisu na newsletter, w celu przesyłania Tobie newslettera - do czasu rezygnacji przez Ciebie z newslettera co skutkuje usunięciem Twoich Danych Osobowych z bazy danych.
  • kontaktu z benriner.pl - przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z korespondencji,
  • marketingu bezpośredniego - przez czas obowiązywania umowy lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych w tym celu - jeśli odwołanie nastąpi przed rozwiązaniem umowy,
  • konkursu - przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz wydania nagród.

   Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą i rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie danych w celach statystycznych i archiwalnych.

   Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwićsię przetwarzaniu przez nas Twoich danych Osobowych w celach statystycznych oraz poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych z naszej bazy.

   Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

   Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z benriner.pl

   Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę benriner.pl Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe są przechowywane także po skorzystaniu przez Użytkownika z benriner.pl i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików cookies lub usunięcia na stałe plików cookies.

  page2image21464

  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Dodatkowo, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Jednak należy podkreślić, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Pliki cookies mogą być własne lub podmiotów trzecich.

  Goggle Analytics - jako narzedzie służace do tworzenia statystyki analizy w celu optymalizacji strony.

  Facebook Pixel - jako narzędzie marketingowe realizując swój prawnie uzasadniony interes reklamując własne produkty.

  Narzędzia społecznościowe - zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

  Obok plików cookies Administrator może przechowywać dane zwyczajowo zbierane przez administratorow internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

  „web beacons” - elektroniczne obrazki. Pozwalają otrzymać informacje typu adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony rodzaj przeglądarki jak równieżinformacje zawarte w cookies. Dane te są wykorzystywane w celu analizy statystycznej i oceny ruchu na benriner.pl. Nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika Danymi osobowymi.

  Skąd mamy Twoje Dane Osobowe?

  Widocznie kupiłeś w sklepie www.benriner.pl produkt. Dane Osobowe zbierane podczas rejestracji i zakupów.

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania lub/i adres dostawy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • dane NIP,
  • dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej - w zależności od wybranej metody

   płatności.

   Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności benriner.pl, np. do złożenia zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji konta, zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

   Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

  page3image19304page3image19464page3image19624

  Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?

  W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udziałpodmioty wspierające Administratora w jego bieżącej działalności:

  • agencje marketingowe,
  • zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
  • podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji i wysyłek,
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową,

   rachunkową,

  • podmioty prowadzące działalność kurierską, pocztową,
  • operatorzy płatności internetowych,
  • podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedaży.

   Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli tego wymagają przepisy prawa.

   Czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

   Twoje Dane Osobowe mogą być przekazane do naszych partnerów, zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez tych partnerów na naszą rzecz. Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia.

   Twoje prawa

   Masz prawo do:

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

   Osobowych),

  • dostępu do Danych Osobowych,
  • sprostowania Danych Osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych,
  • przeniesienia Danych Osobowych,
  • odwołania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jeśli takową wyraziłeś.
  • zwrócenia się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane

   na Twój temat posiada i w jakich celach je przetwarza. Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: prodreamj@gmail.com

   Gwarantujemy Ci poufność przekazanych nam Danych Osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane Osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed osobami do tego nieupoważnionymi.

  page4image18568page4image18728page4image18888page4image19048page4image19208

  Administrator zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkownika płatności elektronicznych w przypadku wyboru takiej opcji będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL

  Podjęte przez nas działania mogą okazać się niewystarczające, gdy Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa (login i hasło do serwisu).

  Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem na odległość, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

  page6image256

  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper.pl