Polityka Prywatności

Polityka Prywatności benriner.pl mająca charakter informacyjny, ma zastosowanie do wszystkich użytkowników www.benriner.pl oraz odwiedzających www.benriner.pl, w zakresie w jakim przetwarzane są ich dane osobowe. Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych? Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwiem www.benriner.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) jest Prodream, Jan Rapacki z siedzibą w Klaudynie, przy. ul. Kurpińskiego 18/2, wpisaną do CEiDG, NIP 9840089403, adres poczty elektronicznej prodreamj@gmail.com, tel. 607992747 Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe? Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres cały okres przetwarzania danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone d tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i aktualizowane w razie potrzeby, przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnych z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe? Twoje Dane Osobowe przetwarzamy w celu: zawarcia i wykonania umowy (założenia konta, złożenie zamówienia, wysyłka zamówionych towarów - przez czas trwania umowy. wykonania obowiązków prawnych, tj.  wystawienie i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych przepisami prawa - przez czas istnienia obowiązku prawnego. ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań. kontaktu z benriner.pl - przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z korespondencji, marketingu bezpośredniego - przez czas obowiązywania umowy lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych w tym celu - jeśli odwołanie nastąpi przed rozwiązaniem umowy. konkursu - przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz wydania nagród. dane osobowe zbierane automatycznie. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z benriner.pl Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę benriner.pl Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe są przechowywane także po skorzystaniu przez Użytkownika z benriner.pl i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. Istnieje możliwość zablokowania instalację plików cookies lub usunąć stale pliki cookies.  Obok plików cookies Administrator może przechowywać dane zwyczajowo zbierane przez administratorow internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika.  „web beacons” - elektroniczne obrazki. Pozwalają otrzymać informacje typu adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony rodzaj przeglądarki jak również informacje zawarte w cookies. Dane te są wykorzystywane w celu analizy statystycznej i oceny ruchu na benriner.pl. Nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika Danymi osobowymi. Dane Osobowe zbierane podczas rejestracji i zakupów.  imię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej - w zależności od wybranej metody płatności. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności benriner.pl, np. do złożenia zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji konta, zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności. Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe? W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty wspierające Administratora w jego bieżącej działalności: agencje marketingowe, zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT), podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji i wysyłek, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty prowadzące działalność kurierską, pocztową, operatorzy płatności internetowych, podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedaży. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli tego wymagają przepisy prawa.      Czy Twoje Dane Osobowe są przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) Twoje Dane Osobowe mogą być przekazane do naszych partnerów, zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez tych partnerów na naszą rzecz. Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia. Twoje prawa Masz prawo do:   wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takową wyraziłeś. zwrócenia się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiada i w jakich celach je przetwarza. Skontaktuj się prodreamj@gmail.com Gwarantujemy Ci poufność przekazanych nam Danych Osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zabezpiecza Dane Osobowe przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem prze Użytkownika płatności elektronicznych w przypadku wyboru takiej opcji będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL Podjęte przez nas działania mogą okazać się niewystarczające, gdy Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa (login i hasło do serwisu). Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem na odległość, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.